ธนาคาร

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สมัครงานธนาคาร

 • สมัครงานกับธนาคารกรุงเทพ

ตำแหน่งงานธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดดูจาก http://th.dimension.jobsdb.com/career/Default.asp?PID=1&AC=BBL&EC=BBL&GC=&LID=1&SP=1

 • สมัครงานกับธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดดูจาก http://www.ktb.co.th/PublicApp/ktbweb/th/pid/0800003832

 • สมัครงานกับธนาคารกสิการไทย

ตำแหน่งงานธนาคารกสิกรไทย

รายละเอียดดูจาก http://www.kasikornbank.com/portal/site/KBank/menuitem.6ad5240ccd6322ff79d81130658f3fa0/?vgnextoid=cac2eb7b5eab1110VgnVCM10000056f8f30aRCRD

 • สมัครงานกับธนาคารออมสิน

ตำแหน่งงานธนาคารออมสิน

# วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน สถานที่

 1. 14/06/2551 The Government Savings Bank Asset Evaluation : Operational Level(ด้านประเมินราคาหลักทรัพย์ : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 0 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 2. 14/06/2551 The Government Savings Bank Business Development : Operational Level(ด้านพัฒนาธุรกิจ : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาโท 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 3. 14/06/2551 The Government Savings Bank Call Center : Operational Level(ด้านงานบริการลูกค้า (Call Center) : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 4. 14/06/2551 The Government Savings Bank Corporate Communication : Operational Level(ด้านสื่อสารองค์กร : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 5. 14/06/2551 The Government Savings Bank Corporate Strategy and Planning : Management Level(ด้านกลยุทธ์ และ แผนงาน : ระดับบริหาร) ปริญญาโทหรือสูงกว่า 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 6. 14/06/2551 The Government Savings Bank Corporate Strategy and Planning : Operational Level(ด้านกลยุทธ์ และ แผนงาน : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาโทหรือสูงกว่า 0 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 7. 14/06/2551 The Government Savings Bank Credit : Management Level(ด้านสินเชื่อ : ระดับบริหาร) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 8. 14/06/2551 The Government Savings Bank Credit : Operational level(ด้านสินเชื่อ : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 9. 14/06/2551 The Government Savings Bank Credit Risk Management : Management Level(ด้านบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต : ระดับบริหาร) ปริญญาตรีหรือปริญญาโท 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 10. 14/06/2551 The Government Savings Bank Credit Risk Management : Operational Level(ด้านบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 2 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 11. 14/06/2551 The Government Savings Bank Customer Information Management : Operational Level(ด้านบริหารข้อมูลลูกค้า : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาโท 2 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 12. 14/06/2551 The Government Savings Bank Customer Relation Project Operation Staff (ลูกจ้างปฏิบัติงานโครงการลูกค้าสัมพันธ์) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 0 20000 - 30000 กรุงเทพมหานคร
 13. 14/06/2551 The Government Savings Bank Electronic Banking : Management Level(ด้านธุรกิจบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ : ระดับบริหาร) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 14. 14/06/2551 The Government Savings Bank Electronic Banking : Operational Level(ด้านธุรกิจบริการ และอิเล็กทรอนิกส์ : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 15. 14/06/2551 The Government Savings Bank Finance and Investment : Management Level(ด้านการเงิน และการลงทุน : ระดับบริหาร) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 16. 14/06/2551 The Government Savings Bank Finance and Investment : Operational Level(ด้านการเงิน และการลงทุน : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 17. 14/06/2551 The Government Savings Bank General Operations and Customer Services : Operational Level(ด้านปฏิบัติงานทั่วไป และบริการลูกค้า : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 0 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 18. 14/06/2551 The Government Savings Bank Human Resources : Management Level(ด้านทรัพยากรบุคคล : ระดับบริหาร) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 19. 14/06/2551 The Government Savings Bank Human Resources : Operational Level(ด้านทรัพยากรบุคคล : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 20. 14/06/2551 The Government Savings Bank IT Audit : Operational Level(ด้านตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 2 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 21. 14/06/2551 The Government Savings Bank Information Technology : Management Level(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ระดับบริหาร) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 22. 14/06/2551 The Government Savings Bank Information Technology : Operational Level(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 0 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 23. 14/06/2551 The Government Savings Bank International Banking : Management Level(ด้านธุรกิจต่างประเทศ : ระดับบริหาร) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 24. 14/06/2551 The Government Savings Bank International Banking : Operational Level(ด้านธุรกิจต่างประเทศ : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 25. 14/06/2551 The Government Savings Bank Legal Department : Management Level(ด้านกฎหมาย : ระดับบริหาร) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 26. 14/06/2551 The Government Savings Bank Legal Department : Operational Level(ด้านกฎหมาย : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 27. 14/06/2551 The Government Savings Bank Loan Portfolio Management : Operational Level(ด้านสอบทานสินเชื่อ : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 28. 14/06/2551 The Government Savings Bank Market and Liquidity Risk Management : Management Level(ด้านบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และสภาพคล่อง : ระดับบริหาร) ปริญญาตรีหรือปริญญาโท 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 29. 14/06/2551 The Government Savings Bank Marketing and Liquidity Risk Management : Operational Level(ด้านบริหารความเสี่ยงด้านตลาด และสภาพคล่อง : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 2 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 30. 14/06/2551 The Government Savings Bank Operational Risk Management : Management Level(ด้านบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ : ระดับบริหาร) ปริญญาโท 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 31. 14/06/2551 The Government Savings Bank Operational Risk Management : Operational Level(ด้านบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 32. 14/06/2551 The Government Savings Bank Research : Operational Level(ด้านวิจัย : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาโท 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 33. 14/06/2551 The Government Savings Bank Research and Planning : Management Level(ด้านวิจัย และวางแผน : ระดับบริหาร) ปริญญาโท 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
 34. 14/06/2551 The Government Savings Bank เจ้าหน้าที่ค้าเงิน (Baht Dealer) (2 Positions) ปริญญาตรีหรือปริญญาโท 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร พญาไท
 35. 14/06/2551 The Government Savings Bank เจ้าหน้าที่ค้าเงิน (Fx Dealer)(2 Positions) ปริญญาตรีหรือปริญญาโท 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร พญาไท
 36. 14/06/2551 The Government Savings Bank เจ้าหน้าที่ค้าเงินระดับบริหาร (Chief Dealer) (1 Position) ปริญญาโท 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร พญาไท
 37. 07/06/2551 The Government Savings Bank Operation Staff (ลูกจ้างปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ) (สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง และสาขา) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 0 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร พญาไท
 38. 07/06/2551 The Government Savings Bank Foreign Currency Exchange Branch/ Booth (ด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำสาขา / BOOTH) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 2 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร พญาไท
 39. 07/06/2551 The Government Savings Bank Internal Audit : Executive Level (ด้านตรวจสอบภายใน : ระดับบริหาร) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 5 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร พญาไท
 40. 07/06/2551 The Government Savings Bank Internal Audit : Operational Level (ด้านตรวจสอบภายใน : ระดับปฏิบัติการ) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร พญาไท

รายละเอียดดูจาก http://www.jobtopgun.com/search/employer/searchjobbycompany?id_emp=2775

0 ความคิดเห็น: