มอ.รับสมัครอาจารย์ 130 อัตรา

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 130 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2551 ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.personnel.psu.ac.th/samak/AB01.pdf

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครอาจารย์

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมเคมี- ผู้สมัครวุฒิปริญญาโทจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมเคมี และผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาเอกจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเช่นกัน

 • คุณสมบัติอื่น ๆ

- ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

- เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่

- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานครอาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400โทร. 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248

- ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160โทร. 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708

- หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการ (ภาษาไทย) ได้ที่ http://www.wu.ac.th/2551/program/download.phpแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

 • การดำเนินการคัดเลือก

- ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ กรณีที่ผู้สมัครมีคุณวุฒิปริญญาโทจะพิจารณาถึงศักยภาพที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วย

- ขั้นตอนที่ 2(1) เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 15 นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดีในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป(2) ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

 • เอกสารและหลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

- สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

- ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

รายละเอียดดูจาก http://www.wu.ac.th/2551/news/showNewsV.php?id=9738#

รับสมัครอาจารย์

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

มอ.รับสมัครอาจารย์
มอ.ตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาต่างๆ จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2551


รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_1320.pdf

อ้างอิงจาก http://eds.trang.psu.ac.th/ptw/news/uploaded_files/news_id_1320.pdf

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง รับสมัครงานหลายอัตรา

ด้วยบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน

 • ตำแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์ (Call center)จำนวน 5 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วทบ.) หรือ คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานพื้นที่ จังหวัดตรัง สนใจติดต่อได้ที่ บทจ. ทีทีแอนด์ที สาขาตรัง เลขที่1/46 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรังโทรศัพท์ 075-224501-3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็น

ปตท. จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ปตท. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทำงานในหน่วยงานของ ปตท. เพื่อสั่งสมทักษะและประสบการณ์ เพิ่มเติมจากการเรียนในสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ โดยนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานจะต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นวิชาที่อยู่ ในหลักสูตร มีหน่วยกิต และจำนวนชั่วโมงของการฝึกงานกำหนดไว้ชัดเจน มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเท่านั้น จึงจะได้ รับการพิจารณาเข้ารับการฝึกงาน ทั้งนี้ ปตท. จะรับไม่เกินสาขาวิชาละ 2 คน ต่อ 1 สถาบัน

ระยะเวลาเข้ารับการฝึกงาน 2 ช่วง
1. ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึง 16 พฤษภาคม ของทุกปี โดยนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารได้ภายในวันที่ 1 – 31 พฤศจิกายน และ ปตท. จะแจ้งกลับสถาบันภายในเดือนมกราคมของ ปีถัดไป
2. ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี โดยนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารได้ภายใน วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม ในปีที่ต้องการฝึกงาน และ ปตท. จะแจ้งกลับสถาบันภายในเดือนสิงหาคม

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์จากสถาบัน (เรียน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและบริการทรัพยากรบุคคล)
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนา Transcript แสดงผลการศึกษาจนถึงเทอมปัจจุบัน

นำใบสมัครพร้อมเอกสารมายื่นด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายพัฒนาและบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0 – 2537 – 2646

อ้างอิงจาก http://www.pttplc.com/TH/ap_in.aspx

สมัครงาน ปตท.จำกัด (มหาชน) (PTT)

 • Position Group : การค้าระหว่างประเทศ

  - Position : Trader

  Degree Level : ปริญญาตรี

  Start Date : 02/01/2551 End Date : 31/12/2551

  Qualification Details

  - Bachelor's Degree in Chemical Engineering and Master's Degree in Economy

 • Position Group : คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


  - Position : พนักงานควบคุมคุณภาพ

  Degree Level : ปริญญาตรี

  Start Date : 02/01/2551 End Date : 31/12/2551

  Qualification Details

  - Bachelor's Degree in Chemistry, Chemical Technology, Petrochemistry


 • Position : พนักงานบริหารความปลอดภัย


  Degree Level : ปริญญาตรี

  Start Date : 02/01/2551 End Date : 31/12/2551

  Qualification Details

  - Bachelor's Degree in Occupational Health and Safety or related fields


 • Position Group : งานตรวจสอบ

  - Position : พนักงานตรวจสอบ

  Degree Level : ปริญญาโท

Start Date : 02/01/2551 End Date : 31/12/2551

Qualification Details

- Bachelor's and Master's Degree in Accounting or Business Administration

 • Position Group : บัญชี

  - Position : นักบัญชี

  Degree Level : ปริญญาโท

  Start Date : 02/01/2551 End Date : 31/12/2551

  Qualification Details

  - Bachelor's and Master's Degree in Accounting or Business Administration


 • Position Group : วิจัยและพัฒนา

  - Position : นักวิจัย

  Degree Level : ปริญญาโท

  Start Date : 02/01/2551 End Date : 31/12/2551

  Qualification Details

  - ปริญญาโท สาขาเคมีวิเคราะห์, เคมี, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์ทางการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงด้านสิ่งแวดล้อม- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมโดยเทคนิคทั่วไป- มีประสบการณ์การแปลผลการวิเคราะห์- หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 • Position Group : วิศวกร/ผู้เชี่ยวชาญ

  - Position : วิศวกร

  Degree Level : ปริญญาโท

Start Date : 02/01/2551 End Date : 31/12/2551

Qualification Details

- Bachelor's and Master's Degree in Electrical , Mechanical Engineering- Bachelor's Degree or Higher in Electrical, Intrumentation, Mechanical, Chemical, Industrial, Computer, Civil, Information Technology, Telecommunication, Electronics Engineering and Master's Degree in Business Administration

สมัครงานกับ ปตท.จำกัด (มหาชน) (PTT)

Position Group : วิเคราะห์และวางแผน

Company Name : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- Position : พ.วิเคราะห์และวางแผน - PTT ICT

Start Date : 02/01/2551 End Date : 31/12/2551

Qualification Details

พ.วิเคราะห์และวางแผน จำนวน 10 อัตรา

(ปฏิบัติงาน บริษัท PTT ICT Solutions จำกัด โดยสมัครได้ที่ http://www.pttict.com/)
- ปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี, ทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา Application เช่น การเขียนโปรแกรม, การออกแบบโปรแกรม หรือการออกแบบฐานข้อมูล เป็นต้น
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาหรือเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติระบบ SAP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างดี- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และมีใบอนุญาตขับขี่